Privacyverklaring

Zlokker, gevestigd aan Nat king colestraat 170 1311 PL  Almere, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 Contactgegevens

Info@zlokker.com Nat king colestraat 170 1311 PL  Almere 0636007931 Zanika Lokker is de Functionaris Gegevensbescherming van Zlokker, zij is te bereiken via info@zlokker.com.

 Persoonsgegevens die ik verwerken

Zlokker verwerkt u persoonsgegevens doordat u gebruik kunt maken van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

 Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummers
 • E-mailadressen
 • BSN-nummer
 • Social Media Profielen
 • ID bewijzen
 • Bank gegevens

 Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk

De website en/of dienst van Zlokker heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via info@zlokker.com, dan zal ik desbetreffende gegevens verwijderen.

 Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

Zlokker verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 1. het afhandelen van uw betaling;
 2. u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren;
 3. u te informeren over ik wijzigingen van mijn diensten en producten;
 4. Zlokker verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor de belastingaangifte. 

 Geautomatiseerde besluitvorming

Zlokker neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hierom besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een Zlokker) tussen zit. Zlokker gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • Office Pakket Windows
 • Social Media (Facebook – Instagram – Twitter – Linked-In – Google)
 • Adobe (creative cloud)
 • WordPress (website)
 • Dropbox (opslaan gegevens)
 • Mailchimp (versturen mailing)
 • Team viewer (vanuit mijn computer in uw computer werken)
 • One Drive (opslaan gegevens)
 • Trello (takenbeheer)
 • G-task (takenbeheer G-mail)
 • LastPass (wachtwoord opslag)
 • DocuSign (digitale handtekening)
 • HelloSign (digitale handtekening)

 Hoe worden uw persoonsgegevens bewaard

 Zlokker bewaart u persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor u gegevens worden verzameld. Ik hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens: 7 jaar. 

Delen van persoonsgegevens met derden Zlokker verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik

Zlokker gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om u persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om u eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Zlokker en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van u beschik in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van u persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van u toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@zlokker.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen ik u een kopie van u identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie u pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van u privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

 Zlokker wil u er tevens op ik wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe ik persoonsgegevens beveiligen

Zlokker neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde ik wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met via info@zlokker.com.

%d bloggers liken dit: